Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elérhető, letölthető PDF formátumban is.

 1. FŐ FOGALMAK

  1. Árvai Sándor Lajos = egyéni vállalkozó, székhely: 3360 Heves, Vásártér út 2., adószám: 48074809-2-30, e-mail: vevoszolgalat@fuggonyfutar.hu telefon: 06-36-347-470.
   Árvai Sándor Lajos 1995. óta tevékenykedő, Magyarországon törvényesen bejegyzett egyéni vállalkozó, aki többek közt elektronikus kereskedelemmel is foglalkozik.
  2. Honlap = a www.fuggonyfutar.hu címen elérhető, Árvai Sándor Lajos e.v. által fenntartott és üzemeltetett honlap.
  3. Webáruház = Árvai Sándor Lajos e.v. által a Honlapon működtetett, online megrendeléseket rögzítő és teljesítő webes felület.
  4. Felhasználók = a Honlap olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen, Árvai Sándor Lajos e.v. által a Honlapon vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz vagy Árvai Sándor Lajos e.v. ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: "Munkatárs"), illetve bármely, az Ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárssal, akár Árvai Sándor Lajos e.v. vagy munkatársai által kezdeményezett telefonhívás (a továbbiakban: "Kimenő hívás", akár a felhasználó által kezdeményezett telefonhívás (a továbbiakban: "Bejövő hívás") útján kapcsolatba kerül vagy kapcsolatba lép (a továbbiakban együttesen: "Felhasználás").
  5. Ügyfelek = Árvai Sándor Lajos e.v-val bármilyen termék tárgyában, a Webáruházban vagy Árvai Sándor Lajos e.v. általános szerződési feltételeiben foglalt más módon megkötött adásvételi szerződés vagy bármilyen más szerződés (a továbbiakban együttesen: "Szerződések") alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek, vásárlók, viszonteladók, üzleti partnerek.
  6. Adatvédelmi nyilatkozat = a jelen adatvédelmi tájékoztató és annak mindenkori, hatályos változata.
  7. Adat, vagy Személyes adat = a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  8. Egyéb adat = a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, szállítási címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  9. Közérdekű adat = az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a Személyes adat fogalma alá nem eső adat.
  10. Különleges adat = minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat, és ami egyébként Közérdekű adatnak sem minősül.
  11. Kötelező adat = minden, Árvai Sándor Lajos e.v. által kért, a Honlap egyes funkcióinak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adat, így különösen a vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím, telefonszám.
  12. Adatkezelés = adatkezelésnek minősül az Adatokon vagy az Adatokkal végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az Adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az Adatok további felhasználásának megakadályozása.
  13. Adatkezelő = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.
  14. Adatfeldolgozás = az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől.
  15. Adatfeldolgozó = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából Személyes adatok feldolgozását végzi.
  16. Adattörlés = az Adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása nem lehetséges.
  17. Adatzárolás = az Adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
  18. Adattovábbítás = az Adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.
  19. Nyilvánosságra hozatal = az Adat bármely harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.
  20. Hozzájárulás = a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiteijedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásnak minősül a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat Honlapon történő közzététele és az Adatvédelmi Nyilatkozat módosításának a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése.
  21. Tiltakozás = a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának kifejezett és egyértelmű kinyilvánítása, amelyben az Adatkezeléssel szemben kifogást emel, az Adatkezelés megszüntetését vagy az Adatkezeléssel érintett Adatainak törlését kéri.
  22. NAIH határozat = a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: "NAIH") NAIH-83157/2015. számú határozata, amelyekkel a NAIH Árvai Sándor Lajos e.v-t, mint adatkezelőt nyilvántartásba vette.
  23. Hírlevél = Árvai Sándor Lajos e.v. által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként elektronikus formában, így különösen e-mail illetve SMS útján kiküldött és Árvai Sándor Lajos e.v. által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló tájékoztató anyag.
  24. e-DM levél = Árvai Sándor Lajos e.v. által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként elektronikus levél (= e-mail) formában kiküldött és Árvai Sándor Lajos e.v. által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, nyereményjátékokról stb. szóló tájékoztató anyag, melyre egyebekben a Hírlevélre vonatkozó szabályok vonatkoznak.
  25. Info tv. = az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
  26. ÁSZF = Árvai Sándor Lajos e.v. mindenkor hatályos általános szerződési feltételei, amely elérhető a http://www.fuggonyfutar.hu/tartalom.php?cim=aszf oldalon.
 2. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT RENDELKEZÉSEINEK ELFOGADÁSA

  1. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására (a továbbiakban: "Adatkezelés") vonatkozó szabályokat tartalmazza. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (infotörvény) rendelkezései alapján a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya nem terjed ki a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Vásárlóval kapcsolatba hozható adatokra. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya az Egyéb adatok kezelésére nem terjed ki. Árvai Sándor Lajos e.v. a Felhasználók és a Vásárlók a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó Adatot, továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó, valamint a bűnügyi Adatot nem gyűjt és nem kezel.
  2. Az Adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a hatálybalépés napján lép hatályba. A hatálybalépés napja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2017. június 1. napja. Az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.
  3. Árvai Sándor Lajos e.v. fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítására. Árvai Sándor Lajos e.v. biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi Nyilatkozat a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az Adatvédelmi Nyilatkozatnak mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi Felhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napján hatályos Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezései az irányadóak. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása esetén Árvai Sándor Lajos e.v. köteles jól látható módon jelölni az Adatvédelmi Nyilatkozat szövegében a módosításokat és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.
  4. A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek az adott Szerződés megkötésével, kifejezett írásbeli tudomásul vétel nélkül is, tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit, egyben úgy nyilatkoznak, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozat szabályait elolvasták, megértették és elfogadták.
 3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

  1. Az Adatkezelés biztonsága: Árvai Sándor Lajos e.v. az Adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a Felhasználók és az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát. Árvai Sándor Lajos e.v. az Adatokat nem hozza nyilvánossága, és gondoskodik arról, hogy Adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerülhessenek. Árvai Sándor Lajos e.v. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Jogszabályokban foglalt kógens szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelésre kizárólag Árvai Sándor Lajos e.v. vezető tisztségviselői és Árvai Sándor Lajos e.v-val munkaviszonyban álló munkavállalói – vagy külön szerződéses kikötés esetén – megbízottja vagy (al)vállalkozó a jogosult. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a(z alvállalkozási szerződésben Árvai Sándor Lajos e.v-val szerződő felet köteleztetni kell a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre.
  2. Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. Árvai Sándor Lajos e.v. Adatot csak a Felhasználó, illetve Ügyfél önkéntes megadásával kezel. Árvai Sándor Lajos e.v. az általa kezelt Adatokat – a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve – harmadik személynek csak a Felhasználó vagy Ügyfél előzetes engedélyével, vagy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt esetekben továbbítja. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt Árvai Sándor Lajos e.v. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.
  3. Az Adatkezelés célhoz kötöttsége: Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat. Árvai Sándor Lajos e.v. által a Felhasználótól, illetve az Ügyféltől kért Adat az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges Adatok körét öleli fel.
  4. Az Adatkezelés célja: az Adatkezelés célja, hogy Árvai Sándor Lajos e.v. a Felhasználók és az Ügyfelek irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, valamint nyereményjátékokról tájékoztatást küldjön, továbbá ellenőrizze Árvai Sándor Lajos e.v. által a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások színvonalát. Árvai Sándor Lajos e.v. bizonyos Adatokat a Felhasználók, az Ügyfelek és a honlap védelmében használ fel.
  5. Az Adatok tárolása: Árvai Sándor Lajos e.v. megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, az illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.
  6. A Felhasználó illetve Ügyfél tájékoztatása: Árvai Sándor Lajos e.v. a Felhasználó, illetve az Ügyfél kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználónak, illetve az Ügyfélnek a saját Adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Árvai Sándor Lajos e.v. harmadik fél Felhasználónak, Ügyfélnek vagy sem Felhasználónak, sem Ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek – az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve – más Felhasználó vagy Ügyfél Adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni.
  7. Szabad adatkezelés: Valamennyi Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy Árvai Sándor Lajos e.v. jogosult a Felhasználó, illetve az Ügyfél ún. szabadon fellelhető Adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellehető Adatait szabadon, a Felhasználó engedélye nélkül kezelni.
  8. Adatkezelés alól kizárt adatok: Árvai Sándor Lajos e.v. Közérdekű adatot és Különleges adatot a Felhasználóktól, illetve az Ügyfelektől nem kér és nem kezel.
 4. ADATKEZELÉS ÉS ADATKEZELÉSI CÉLOK

  1. Árvai Sándor Lajos e.v. a Felhasználókról és az Ügyfelekről a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározottakon kívül semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt.
  2. A Felhasználó és az Ügyfél ehelyütt is kifejezetten elfogadja, hogy a Felhasználók, illetve az Ügyfelek igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a Felhasználó, illetve Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti(ke)t (cookie) helyezhet el. A süti a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A sütiket a Felhasználó, illetve Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy Árvai Sándor Lajos e.v. ún. rövid időtartamú sütiket (= session cookies) és hosszú időtartamú sütiket (= long term cookies) használ. A rövid időtartamú sütik mindössze ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig az Ügyfél / Felhasználó használja a Honlapot, azt követően törlődnek. A rövid időtartamú sütik alkalmazásával történő adatkezelés célja, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni. A hosszú időtartamú sütik hosszabb ideig vagy tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A hosszú időtartamú sütik célja, hogy Árvai Sándor Lajos e.v. a Honlap elérése során jobb felhasználói élményt nyújtson a Felhasználónak és az Ügyfélnek. A sütik tárolási ideje a Felhasználó által használt internetböngésző beállításaitól is függ. A Felhasználó és az Ügyfél az internetböngészőben beállíthatják, hogy böngészőjük mely sütiket fogadjon, és mely sütiket utasítson el. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy az internetböngészők beállításainak lehetőségei egymástól eltérhetnek. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy valamennyi süti elfogadásának tiltása esetében a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói nem, vagy nem megfelelő módon működhetnek. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy Árvai Sándor Lajos e.v. funkcionalitásuk alapján megkülönböztetve használ konverziós sütiket (= conversional cookies), melyek lehetővé teszik az egyes értékesítési csatornáink elemzését, követő sütiket (= tracking cookies), melyek a konverziós sütikkel együtt pontosabb csatornaelemzést tesznek lehetővé; vásárlási szokásokat követő sütiket (= remarketing cookies), amelyek alapján a Felhasználó / Ügyfél személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket kap; analitikus sütiket (= analytical cookies), amelyek a Felhasználó / Ügyfél honlaphasználati szokásait követik; valamint nélkülözhetetlen sütiket (= inevitable cookies), amelyek alapfunkciókkal (pl. keresés) kapcsolatban szolgáltatnak adatot.
  3. A Felhasználó és az Ügyfél ehelyütt is kifejezetten tudomásul veszi, hogy Árvai Sándor Lajos e.v. különböző szolgáltatások kódjait használhatja, melyek sütiket helyez(het)nek el a Felhasználó és az Ügyfél számítógépén. Árvai Sándor Lajos e.v. így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szolgáltatások kódjait használja: a Google Adwords remarketing követő kódját, amelynek célja, hogy Árvai Sándor Lajos e.v. a Google Display hálózatba tartozó weboldalakon remarketing hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználó és az Ügyfél számára; a Facebook pixel kódját, amelynek célja, hogy Árvai Sándor Lajos e.v. a Facebookon hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználó és az Ügyfél számára; a Google Analytics kódját, amelynek célja, hogy Árvai Sándor Lajos e.v. a Honlappal kapcsolatos látogatottsági statisztikát gyűjtsön.
  4. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói (pl. kosár és megrendelés) csak a sütik engedélyezése mellett érhetők el. A Felhasználónak megrendelés során kötelezően meg kell adnia a következő Adatait: vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím, szállítási / számlázási cím. A Felhasználó az Adatkezeléshez való Hozzájárulását a megrendeléssel automatikusan megadja Árvai Sándor Lajos e.v., mint Adatkezelő részére. A megrendelés csak a Kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi Kötelező adatát, a megrendelése sikertelen. A Kötelező adatok kezelésének a célja, hogy Árvai Sándor Lajos e.v. a megrendeléseket azonosítsa, visszaigazolja és azokat teljesítse, a megrendelés ellenértékét kiszámlázza és az Ügyféllel kapcsolatot tartson. A honlapon külön regisztrálási lehetőség nincs, a regisztráció a rendelést követően minden esetben, automatikusan történik a megadott rendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatok felhasználásával.
  5. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy valamely Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során köteles Árvai Sándor Lajos e.v. által meghatározott Személyes adatait, illetve azok meghatározott körét megadni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés megkötése, vagy annak bármilyen okból történő elmaradása esetében Árvai Sándor Lajos e.v. az Ügyfél kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig az általa megadott Személyes adatokat marketing- és statisztikai célokra jogosult felhasználni. így az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során megadott e-mail címe vagy más Adata alapján Árvai Sándor Lajos e.v. más, olyan internetes felületeken is megjeleníthet Árvai Sándor Lajos e.v. által az Ügyfél számára relevánsnak tartott reklámhirdetéseket, amely internetes felületeken az Ügyfél ugyanazt az e-mail címét vagy más Adatát használja, mint amit a Szerződés megkötésekor Árvai Sándor Lajos e.v. részére megadott. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során megadott telefonszámára, illetve e-mail címre Árvai Sándor Lajos e.v. sms-ben vagy email üzenetben Árvai Sándor Lajos e.v. által az Ügyfél számára relevánsnak tartott reklámhirdetéseket, és egyéb, Árvai Sándor Lajos e.v. működésével összefüggő körülményekről szóló üzeneteket küldhet. A jelen pontban meghatározott adatkezelés céljÁrvai Sándor Lajos e.v. Termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése, valamint az Ügyfél Árvai Sándor Lajos e.v. működésével összefüggő körülmények változásáról történő tájékoztatása.
  6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Árvai Sándor Lajos e.v. a Felhasználó által megadott Adatok közül a névre, címre, szállítási címre és telefonszámra vonatkozó Adatokat a megrendelés teljesítése céljából az alábbi harmadik fél felé továbbíthatja: Magyar Posta Zrt. (székhely: 1540 Budapest, Dunavirág u. 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463; adószám: 10901232-2-44). Meghatározott termékkörökből rendelt termékek esetén előfordulhat, hogy a terméket logisztikai okokból a gyártó vagy nagykereskedő követlenül juttatja el a Felhasználóhoz / Megrendelőhöz. Ilyen esetekben Árvai Sándor Lajos e.v. ezt a Felhasználó felé egyértelműen jelzi a rendelés teljesítését megelőzően és a felhasználó előzetes beleegyezésével, ráutaló magatartásával Árvai Sándor Lajos e.v. átadja a termék kiszállításához szükséges adatokat ezen harmadik felek részére.
  7. Regisztrációhoz kötött felhasználás esetén a Felhasználó a regisztrációját bármikor módosíthatja vagy törölheti a Honlap Saját fiók szekciójában. Az Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció törlése nem jeleni a regisztráció során megadott Adatok törlését, ezért az Adatokat Árvai Sándor Lajos e.v. a Felhasználó kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja. A regisztráció során megadott Adatok törlésére a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 4.13 pontjában foglaltak az irányadók.
  8. A Felhasználónak és az Ügyfélnek lehetősége van Hírlevelekre történő feliratkozásra. Árvai Sándor Lajos e.v. a Hírlevelet elektronikusan e-mail illetve SMS formájában küldi el a Felhasználónak. A Felhasználó és az Ügyfél a Hírlevélre történő feliratkozását követően Árvai Sándor Lajos e.v. a Hírlevelet mind e-mail, mind SMS formájában egyaránt jogosult kiküldeni. A Felhasználó és az Ügyfél az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Hírlevélre történő feliratkozással adja meg. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Árvai Sándor Lajos e.v. hírlevélre feliratkozáskor a által megadott személyes adatok közül a névre, e-mail címre vonatkozó Adatokat a hírlevélküldés teljesítése céljából az alábbi harmadik fél felé továbbítja: SendinBlue SAS (székhely: 55, rue d?Amsterdam 75008 Paris, France, cégjegyzékszám: 498 019 298 /Paris Trade and Companies Register/). Mind az e-mailben, mind az SMS-ben küldött Hírlevélről a vevoszolgalat@fuggonyfutar.hu e-mail címre küldött e-maillel iratkozhat le. A Felhasználó és az Ügyfél az e-mailben, illetve az SMS-ben küldött Hírlevélről külön-külön is leiratkozhat. Az SMS Hírlevélről történő leiratkozás módjáról Árvai Sándor Lajos e.v. az SMS-ben kiküldött Hírlevélben is tájékoztatja a Felhasználót és az Ügyfelet. Az SMS Hírlevélről SMS-ben leiratkozni nem lehet. Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait Árvai Sándor Lajos e.v. a Felhasználó kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.
  9. A Felhasználók és Ügyfelek tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják, hogy Árvai Sándor Lajos e.v. jogosult minden Kimenő és Bejövő hívást fogyasztóvédelmi célból rögzíteni. Árvai Sándor Lajos e.v. a kimenő és bejövő hívásról rögzített hangfelvételt 1 évig őrzi meg. A Felhasználók és az Ügyfelek tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják, hogy a Kimenő és Bejövő hívások megkezdésével hozzájárulnak ezen hangfelvételek rögzítéséhez és a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerinti kezeléséhez. A Felhasználók és Ügyfelek tudomásul veszik, hogy Árvai Sándor Lajos e.v. a rögzített telefonhívásokat az érintett Felhasználóval vagy Ügyféllel szemben fennálló jogvitájában bármely bíróság vagy hatóság előtt bizonyítékként felhasználhatja.
  10. A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet Adatai kezeléséről, valamint kérheti Adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Árvai Sándor Lajos e.v. a Felhasználó illetve az Ügyfél kérelmére, legkésőbb 10, azaz tíz munkanapon belül tájékoztatást ad a Felhasználónak illetve az Ügyfélnek az általa kezelt felhasználói- illetve ügyféladatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy Árvai Sándor Lajos e.v. az Info tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott okból megtagadhatja. A tájékoztatás megtagadása esetén Árvai Sándor Lajos e.v. írásban közli az érintett Felhasználóval illetve Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Felhasználó vagy az Ügyfél jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalhoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel: 06-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
  11. Árvai Sándor Lajos e.v. a Felhasználó vagy az Ügyfél által megadott Adatok valóságtartalmát nem ellenőrzi, és az Adatok valóságtartalmából vagy annak hiányából eredő károkért nem tartozik felelősséggel. Az Adatot Árvai Sándor Lajos e.v. helyesbíti, ha az ezt a Felhasználó illetve az Ügyfél kifejezetten kéri. Ha a Felhasználó vagy az Ügyfél által megadott Adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Adat Árvai Sándor Lajos e.v. rendelkezésére áll, az Adatot Árvai Sándor Lajos e.v. helyesbíti.
  12. Az Adatot Árvai Sándor Lajos e.v. törli, ha az Adat kezelése esetlegesen jogellenes, a törlést a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten kéri, az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az Adat törlését a bíróság vagy a NAIH elrendelte. Árvai Sándor Lajos e.v. az Adatot a Felhasználó, illetve az Ügyfél törlés iránti kérelmének kézhezvételét követő 5, azaz öt munkanapon belül törli. Törlés helyett Árvai Sándor Lajos e.v. zárolja az Adatot, ha a Felhasználó, illetve az Ügyfél ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Adatot Árvai Sándor Lajos e.v. kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely az Adat törlését kizárta. Az Adat törléséről vagy zárolásáról Árvai Sándor Lajos e.v. az érintett Felhasználót, illetve Ügyfelet tájékoztatja, kivéve, ha ennek elmaradása az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  13. Árvai Sándor Lajos e.v. az érintett Felhasználó, illetve Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25, azaz huszonöt napon belül írásban vagy az érintett Felhasználó, illetve Ügyfél hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A Felhasználó vagy Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét Árvai Sándor Lajos e.v. nem teljesíti, jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalhoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel: 06-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
  14. A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tiltakozhat az Adatainak reklám célból történő kezelése ellen. Árvai Sándor Lajos e.v. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15, azaz tizenöt napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Árvai Sándor Lajos e.v. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az Adatokat zárolja.
  15. Árvai Sándor Lajos e.v. a Felhasználók és az Ügyfelek tájékoztatása vagy kényelme szempontjából, a Honlapon linkeket helyezhet el, melyeken keresztül más honlapokat tesz elérhetővé. Árvai Sándor Lajos e.v. semmilyen felelősséget nem vállal az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért. Az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályok nem tartoznak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya alá. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a linkeken keresztül elérhető honlapokon kért adatok nem kerülnek Árvai Sándor Lajos e.v. birtokába, így azok jogszerű felhasználásáért Árvai Sándor Lajos e.v. felelősséget nem vállal.
 5. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

  1. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezéseire. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekre a jelen pontban hivatkozott jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  1. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat értelmezésére a magyar jog az irányadó.
  2. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az Adatvédelmi Nyilatkozat többi részének érvényességét nem érinti.
  3. A Felhasználó illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy esetleges adatkezelési panasza esetén a NAIH-hoz fordulhat (elérhetőségek: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: www.naih.hu).
  4. Bármilyen, a Felhasználó vagy az Ügyfél és Árvai Sándor Lajos e.v. között az Adatkezeléssel vagy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Heves Megyei Bíróság – Cégbíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat kelte és hatálybalépésének napja: 2017. november 14.

Heves, 2017. november 14.